slideshow
slideshow
slideshow

Čo je sokoliarstvo

 

Sokoliarstvo je umenie lovu divej zveri pomocou vycvičených dravých vtákov, ktoré vzniklo pred viac ako 4000 rokmi za účelom obstarania obživy.

Dnešný záujemca o lov pomocou sokoliarsky vycvičených dravých vtákov musí mať platný poľovný lístok, absolvovať sokoliarsku skúšku, ovládať a predovšetkým dodržiavať množstvo právnych noriem upravujúcich držanie sokoliarsky použiteľných dravých vtákov.

V súčasnosti používané dravé vtáky na sokoliarsky výcvik pochádzajú vo veľkej väčšine z odchovov v zajatí. Na Slovensku už boli vyliahnuté v zajatí mláďatá orla skalného, sokola sťahovavého a sokola rároha.

Pýchou sokoliarov na Slovensku je výuka sokoliarstva ako výberového predmetu, prebiehajúca niekoľko rokov na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici. V žiadnom štáte Európy sa Sokoliarstvo takýmto spôsobom nevyučuje.

Každý kto sa chce stať sokoliarom musí absolvovať sokoliarsku prax o dĺžke minimálne jedného roka a musí zložiť sokoliarsku skúšku.

 

Novodobá história sokoliarstva na Slovensku sa začala písať v roku 1967, kedy bolo sokoliarstvo v ČSSR právne zakotvené v § 14, vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva ČSSR č. 4/1967 Zb., o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri s účinnosťou od 1. februára 1967, Organizačným poriadkom klubu sokoliarov a Skúšobným poriadkom pre sokoliarske skúšky, čím bol zákonne povolený lov zveri poľovnými dravcami.

 

 

Dňa 18. apríla 1971 sa vo Zvolene v preistoroch VŠLD Zvolen, uskutočnila prvá ustanovujúca schôdza SKS, za účasti zástupcu SPZ Ing. Pavel Hell, CSc, zástupcov štátnej ochrany prírody Ing. Aladár Randík, Ing. Jozef Voskár a odborníka na dravce a sovy Ing. Jozef Sládek, CSc.

 

 

Renesancia sokoliarstva:

 -  rok 1965 prvý medzinárodný sokoliarsky lov u nás (excelovali S. Doubrava a I. Maroši)

 - 19. januára 1967  sokoliarstvo je uznaný spôsob lovu, založenie Československého klubu sokoliarov

 -  rok 1971   vytvorenie národných klubov - federatívne usporiadanie

                      -Český klub sokoliarov pri ČMJ

                      -Slovenský klub sokoliarov pri SPZ

 -  rok 2007 – 40-iate výročie založenia Československého klubu sokoliarov a spoločná prezentácia nášho kultúrneho dedičstva na festivale Engefield v UK.

 

K sokoliarstvu vedú slovenskú mládež stredné lesnícke školy v Banskej Štiavnici a Prešove, ako aj lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Sú to štátom podporované inštitúcie a vyučuje sa v nich sokoliarstvo v celom rozsahu a okruhoch: história, anatómia dravcov, morfologické a ekologické charakteristiky jednotlivých rodov dravcov, rozpoznávanie dravcov na ruke a za letu, choroby dravcov, opatera o dravce, výstroj dravca a sokoliara, podstata sokoliarskeho výcviku, pes v sokoliarstve, rádiotelemetria, výcvik jednotlivých druhov dravcov (jastraba, krahulca, harrisa, orla skalného, sokoly lovecké, sťahovavé, rárohy, lanery, lugery a kobce), lovy s dravcami, biologická ochrana, právne predpisy. Tieto predmety sú aj súčasťou sokoliarskej skúšky, ktorú zabezpečuje Slovensky klub sokoliarov pri SPK.

Klub formou lobizmu pôsobí na tvorbu zákonov ochrany prírody, veterinárnych zákonov a zákona o poľovníctve. Svojou odbornosťou sú silnou protiváhou rôznych extrémistov a samozvaných ochranárov ohrozujúcich tradičné hodnoty a spätosť s prírodou.

 

Medzi skvosty sokoliarskeho lovu patria už tradičné spoločné medzinárodné sokoliarske stretnutia Opočno (CZ), Poľný Kesov, na ktorých sa zídu sokoliari z celého sveta. Spoločne obdivujú vysoký let sokolov, odvahu jastrabov, dôvtip harrisov a majestátnosť orlov.

 

Takýmto skvostom sú aj špeciálne lovy líšok orlami: Rimavská Sobota, Liptovský Hrádok, Kežmarok, Spiš, pri ktorých vyniká skutočný rozdiel sokoliarstva stredoveku a súčasného sokoliarstva. Tu najviac vidno, že dnešný sokoliar je citlivý chovateľ a cvičiteľ, znalec a priateľ svojho opereného lovca a predovšetkým je pozorný a hlavne vďačný pozorovateľ večných prírodných zákonitostí.

 

 

V zákone č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 60 pojednáva o sokoliarstve.

(1) Sokoliarstvom na účely tohto zákona je držanie a chov poľovných dravcov na ich výcvik, rozmnožovanie, lov zveri, ochranu poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami alebo ochranu letísk proti nežiaducemu výskytu vtákov, kultúrne a ekovýchovné účely.
(2) Poľovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) a sovy (Strigiformes), ktorého výcvik umožňuje jeho využitie pri love zveri, pričom tento dravec nemusí byť zverou podľa tohto zákona.
(3) Na lov zveri možno použiť len tie jedince poľovných dravcov, ktoré sú označené a evidované podľa osobitného predpisu.30)
(4) Držiteľ poľovného dravca musí absolvovať predpísané skúšky, musí byť držiteľom platného poľovného lístka a členom Slovenského klubu sokoliarov. Používať poľovného dravca na území Slovenskej republiky môže aj cudzinec, ak je poľovný dravec a jeho držiteľ evidovaný podľa predpisov Medzinárodnej asociácie sokoliarstva a ochrany dravých vtákov, má udelené povolenie na držbu poľovného dravca a má vydaný poľovný lístok pre cudzincov a dovoz poľovného dravca na územie Slovenskej republiky je povolený podľa osobitných predpisov.30)
(5) Lov zveri poľovným dravcom možno vykonávať len na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev.

 

 

30) § 41 ods. 5 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 41 ods. 5 písm. a) Evidenciu živých chránených živočíchov, tvorí druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií ).

 


 

Od 1.1.2014 vošla do platnosti novelizácia vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, kde je v § 37 a) definované: 

(1) Sokoliarsku skúšku organizuje komora podľa skúšobného poriadku pre sokoliarsku skúšku vydaného komorou.
(2) Skúšobná komisia pre sokoliarsku skúšku je trojčlenná; členov vymenúva komora.
(3) Sokoliarsku skúšku môže vykonať osoba na základe žiadosti zaslanej organizátorovi skúšky po úspešnom absolvovaní skúšky uchádzača o poľovný lístok; náklady spojené s vykonaním sokoliarskej skúšky uhrádza uchádzač organizátorovi skúšky.