slideshow
slideshow
slideshow

 


Prihláška za kandidáta

 

Prihláška na sokoliarsku skúšku 

Sokoliarska skúška 2019

 Sokoliarska skúška v roku 2019 sa uskutoční dňa 20.7.2019 (sobota) zo začiatkom o 10 hod. v Banskej Štiavnici na Strednej odbornej škole lesníckej (vstup do budovy zo zadnej strany).

Svoju účasť na sokoliarskej skúške potvrďte e-mailom na dresu daniel.haraba@gmail.com

Skúška bude robená formou testu + doskúšanie z chybných testových otázok.

Budú 4 okruhy a z každého okruhu bude 20 otázok na jeden test.

I. skupina  - história sokoliarstva a legislatíva

II. skupina - sokoliarska zoológia

III. skupina - chov loveckých dravcov a choroby dravcov

IV. skupina – sokoliarsky výcvik a lov

  Hodnotenie bude nasledovné: V každom zo štyroch okruhov otázok musí byť minimálne 14 správnych odpovedí. Ak nebude splnené táto základná podmienka sokoliarska skúška sa vyhodnotí ako neúspešná. (kandidát neprospel a nejde ani na ústne skúšanie). Po skončení skúšky  na neverejnej porade zhodnotí skúšobná komisia výsledok skúšky. Uchádzač je ohodnotený hodnotením:

-     „prospel s vyznamenaním“ - keď z písomnej časti získal 95 % a viac a na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené ako excelentné,

-     „prospel“ - keď z písomnej časti získal 75 % až 94 % a na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené ako dostatočné,

-     „neprospel“ - keď z písomnej časti získal menej ako 75 %, v tomto prípade nie je ani pripustený na ústnu časť.  

 

 Na skúšku budú pripustení iba kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky t.j., budú mať vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku a v nej potvrdenú: 

 • min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát od roku 2018),
 • účasť na školení kandidátov,
 • účasť na sokoliarskom stretnutí a
 • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva). 

 Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie). 

 Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné do klubu 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok v ktorom robíte sokoliarsku skúšku 20 € + poplatok za samotnú skúšku 20 €. Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

 Na skúške musí každý kandidát predložiť výstroj na dravca a výstroj sokoliara.

 Školenie kandidátov 2019
 

Pozývame Vás na školenie kandidátov Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktoré sa uskutoční dňa 8.6.2019 (sobota) na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici (vstup do budovy zo zadnej strany).

Začiatok skolenia kandidátov je naplánovaný na 9:30 hod.


Pre záujemcov z východného Slovenska je možné v prípade záujmu zabezpečiť školenie kandidátov Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, aj v Trebišove dňa 23.6.2019. Záujemci sa musia telefonický nahlásiť u Miroslava Micenka (0905/365 778), ktorý im podá všetky informácie.

 

Keďže máme evidovaných až 115 kandidátov, ale len na 99 z Vás máme e-mailový kontakt, poprosil by som tuto informáciu o školení, doručiť aj ostatným kandidátom s ktorými ste v kontakte.

 

Zároveň by som chcel požiadať aj členov poradného orgánu ak sa im dá zúčastniť školenia aby mi dali vedieť.

 

V prípade otázok ma kontaktujte buď cez e-mail alebo telefonicky 0907 419 111.

 

Chcel by som Vás poprosiť aby ste mi nahlásili svoj záujem o účasť na školení kandidátov.

Školenie kandidátov je povinné pre tých ktorí sa chcú tento rok zúčastniť sokoliarskej skúšky. Je žiadúce, aby ste si na školenie už priniesli požadované dokumenty uvedené nižšie, aby sme ich mohli odkontrolovať a jednoznačne stanoviť či spĺňate kritéria pripustenia na sokoliarsku skúšku.

 

Na skúšku budú pripustení kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky t.j., budú mať vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku a v nej: 

 • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát min. od roku 2018),
 • absolvované školenie,
 • potvrdenú účasť na stretnutí a
 • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva, resp. potvrdenie že si v súčasnosti robíte poľovný lístok). 

Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie). 

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné do klubu 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok v ktorom budete robiť skúšku 20 € + samotný poplatok 20 € za skúšku. Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

Na skúške musí každý kandidát predložiť výstroj na dravca a výstroj sokoliara.

 

Sokoliarska skúška 2018

 Sokoliarska skúška v roku 2018 sa uskutoční dňa 30.6.2018 (sobota) zo začiatkom o 10 hod. v Banskej Štiavnici na Strednej odbornej škole lesníckej (vstup do budovy zo zadnej strany).

Svoju účasť na sokoliarskej skúške potvrďte e-mailom na dresu daniel.haraba@svp.sk

Skúška bude robená formou testu + doskúšanie z chybných testových otázok.

Budú 4 okruhy a z každého okruhu bude 20 otázok na jeden test.

I. skupina  - história sokoliarstva a legislatíva

II. skupina - sokoliarska zoológia

III. skupina - chov loveckých dravcov a choroby dravcov

IV. skupina – sokoliarsky výcvik a lov

  Hodnotenie bude nasledovné: V každom zo štyroch okruhov otázok musí byť minimálne 14 správnych odpovedí. Ak nebude splnené táto základná podmienka sokoliarska skúška sa vyhodnotí ako neúspešná. (kandidát neprospel a nejde ani na ústne skúšanie). Po skončení skúšky  na neverejnej porade zhodnotí skúšobná komisia výsledok skúšky. Uchádzač je ohodnotený hodnotením:

-     „prospel s vyznamenaním“ - keď z písomnej časti získal 95 % a viac a na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené ako excelentné,

-     „prospel“ - keď z písomnej časti získal 75 % až 94 % a na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené ako dostatočné,

-     „neprospel“ - keď z písomnej časti získal menej ako 75 %, v tomto prípade nie je ani pripustený na ústnu časť.  

 

 Na skúšku budú pripustení iba kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky t.j., budú mať vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku a v nej: 

 • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát od roku 2017),
 • absolvované školenie,
 • potvrdenú účasť na stretnutí a
 • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva). 

 Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie). 

 Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné do klubu 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok v ktorom robíte sokoliarsku skúšku 20 € + poplatok za samotnú skúšku 20 €. Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

 Na skúške musí každý kandidát predložiť výstroj na dravca a výstroj sokoliara.

 

 


 

 

Školenie kandidátov 2018

Pozývame Vás na školenie kandidátov Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktoré sa uskutoční dňa 26.5.2018 (sobota) na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici (vstup do budovy zo zadnej strany). Začiatok školenia kandidátov je naplánovaný na 9:30 hod.

Poprosil by som Vás o nahlásenie účasti na školení kandidátov.

Vrámci školenia kandidátov bude odbornú časť venovanú veterinárnej problematike viesť MVDr. Jakub Krišlo.

Sokoliarska skúška v roku 2018 bude vo forme testu a na školení kandidátov budú niektoré otázky z testov rozobraté.

V prípade otázok ma kontaktujte buď cez e-mail alebo telefonicky 0907 419 111.

 

Na skúšku budú pripustení kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky t.j., budú mať vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku a v nej:

 

 • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát min. od roku 2017),
 • absolvované školenie,
 • potvrdenú účasť na stretnutí a
 • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva, resp. potvrdenie že si v súčasnosti robíte poľovný lístok).

Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie).

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné do klubu 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok 20 € + 20 € za skúšku. Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

Na skúške musí každý kandidát predložiť výstroj na dravca a výstroj sokoliara.

 

Sokoliarska skúška 2017

 Sokoliarska skúška v roku 2017 sa uskutoční dňa 1.9.2017 (piatok) zo začiatkom o 13 hod. v Banskej Štiavnici na Strednej odbornej škole lesníckej (vstup do budovy zo zadnej strany).Školenie kandidátov 2017

Pozývame Vás na školenie kandidátov Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2017 (sobota) na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici (vstup do budovy zo zadnej strany). Začiatok školenia kandidátov je naplánovaný na 10 hod.

Školenie kandidátov v roku 2017 sa uskutoční len na jednom mieste z dôvodu, že gro nahlásených kandidátov je zo strednej a západnej časti Slovenska.

Chcel by som Vás poprosiť aby ste mi nahlásili svoj záujem o účasť na školení kandidátov.

Vrámci školenia kandidátov bude odbornú časť venovanú veterinárnej problematike viesť MVDr. Monika Krajčovičová.

Sokoliarska skúška v roku 2017 bude už vo forme testu a na školení kandidátov budú niektoré otázky z testov rozobraté.

V prípade otázok ma kontaktujte buď cez e-mail alebo telefonicky 0907 419 111.

 

Na skúšku budú pripustení kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky t.j., budú mať vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku a v nej:

 

 • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát od roku 2016),
 • absolvované školenie,
 • potvrdenú účasť na stretnutí a
 • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva, resp. potvrdenie že si v súčasnosti robíte poľovný lístok).

Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie).

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné do klubu 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok 20 € + 20 € za skúšku. Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

Na skúške musí každý kandidát predložiť výstroj na dravca a výstroj sokoliara.

  Sokoliarska skúška 2016

Pozývame na sokoliarsku skúšku ktorá sa bude konať v sobotu 26.11.2016 na letisku Sliač, počas konania seminára o Biologickej ochrane letísk pod gesciou Ministerstva obrany SR.

 

Zraz účastníkov bude o 9.00 hod. v príletovej hale civilného letiska Sliač.

 Predseda skúšobnej komisie - Kaššák

 skúšobný komisári                - Engler, Ostrihoň, Tomík

 ekonomika a administratíva    - Šmehýlová

 

Na skúšku budú pripustení kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky t.j., budú mať vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku a v nej:

 

 • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát od roku 2015),

 • absolvované školenie,

 • potvrdenú účasť na stretnutí a

 • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva, resp. potvrdenie že si v súčasnosti robíte poľovný lístok).

 

Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie).

 

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné do klubu 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok 20 € + 20 € za skúšku. Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

 

Na skúške musí každý kandidát predložiť výstroj na dravca a výstroj sokoliara.

 

Žiadame Vás aby ste svoju účasť na sokoliarskej skúške potvrdili telefonicky Mgr. Pavlovi Michalovi (tel.č.: 0905/258847), ktorý Vám dá aj podrobnejšie informácie týkajúce sa samotnej sokoliarskej skúšky. A zároveň aj zaslali na e-mail potvrdenie o účasti na sokoliarskej skúške: pavel.michal@hotmail.com a daniel.haraba@gmail.com

 

Číslo účtu na zaplatenie členského a poplatkov za sokoliarsku skúšku do SKS pri SPK

 tvar IBAN:    SK32 5600 0000 0066 1954 5001

 BIC:            KOMASK2X

 Konštantný symbol: 0308

 Do správy pre príjemcu treba uviesť:  meno a priezvisko, skúška 2016

 Napr.: Daniel Haraba skúška 2016

 Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná. 
Pozývame Vás na školenie kandidátov ktoré sa uskutoční 24.9.2016 (sobota) zo začiatkom o 10 hod.

 

Školenie sa uskutoční na dvoch miestach súčasne a je na Vás ktoré miesto si vyberiete. O výbere miesta školenia informujte Mgr. Pavla Michala (tel.č.: 0905/258847), ktorý Vám dá aj podrobnejšie informácie týkajúce sa samotného školenia.

 

Školenie sa uskutoční na:

 

-       Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, Štiavnické Bane č. 128, Štiavnické Bane 969 81 (kontaktná osoba Mgr. Michal 0905/258847)

 

-       ZOO Košice-Kavečany, Široká 31, 040 06 Košice (kontaktná osoba p. Micenko 0905/365778)

 

Nezabudnite si priniesť vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku, do ktorej Vám školiteľ potvrdí účasť na školení.

O výbere miesta školenia obratom informujte Mgr. Pavla Michala (0905/258847) a zároveň p. Micenka (0905/365778) v kópii e-mailom aj na daniel.haraba@gmail.com

 

Ak sa nenahlási v predstihu dostatočný počet kandidátov na školenie na oboch miestach, tak sa školenie kandidátov uskutoční len na jednom mieste a to na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Takže ak máte záujem zúčastniť sa školenia kandidátov aj v ZOO Košice-Kavečany urýchlene informujte hore uvedených.

 

Účasť na školení kandidátov je jedna z podmienok, aby mohol byť kandidát pripustený na sokoliarsku skúšku.Ak máte záujem stať sa sokoliarom, tu je na stiahnutie prihláška za kandidáta do Slovenského klubu sokoliarov pri SPK.Príhlášku za kandidáta si vytlačte, vypíšte a po naskenovaní pošlite na e-mail:

pavel.michal@hotmail.com
daniel.haraba@gmail.com

 

Telefonicky si potvrdte u Mgr. Pavla Michala doručenie prihlášky a zaevidovanie medzi kandidátov. (tel.: 0905 258 847)

 
Kandidát, ktorý príde na sokoliarsku skúšku si musí priniesť: jednotné tlačivo, ktoré slúži pre kandidátov ako písomná prihláška na sokoliarsku skúšku a zaznačenie absolvovania kandidátskej praxe, absolvovania školenia kandidátov a absolvovania sokoliarskeho stretnutia.

Zároveň musí priniesť aj fotografiu, výstroj na dravca a výstroj sokoliara a a poľovný lístok resp. vysvedčenie o poľovnej skúške. 

Termín a miesto konania sokoliarskej skúšky bude
kandidátom oznámený e-mailom.

 

 

 Uchádzač prinesie a pred skúškou predloží:

- písomnú prihlášku na sokoliarsku skúšku, ktorá je zároveň aj potvrdenie o vykonaní sokoliarskej praxe a je dostupná na stiahnutie tu (bez predloženia tejto prihlášky nie je možné pripustiť kandidáta na sokoliarsku skúšku)

- výstroj sokoliara a dravca v zmysle skúšobného poriadku

- potvrdenie o zaplatení príslušných poplatkov

 

 

 pre podrobnejšie informácie kontaktovať : Mgr. Pavol Michal, t.č.: 0905/258847

 

 

 


 

 

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok 20 € + 20 € za skúšku.

Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

 Najlepšie je to  platiť cez internet banking, aby to bolo v prípade potreby ľahko identifikovateľné. Nezabudnite do správy pre príjemcu uviesť vaše celé meno a slovo skúška 2015.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK: 6619545001/5600 Prima banka

tvar IBAN:    SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC:             KOMASK2X
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť:  meno a priezvisko, skúška 2016
Napr.: Daniel Haraba skúška 2015
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.