slideshow
slideshow
slideshow

Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku.

  


I.

 

Občan SR, člen SPK, ktorý chce používať pernaté dravce a sovy na sokoliarske účely, musí úspešne vykonať sokoliarsku skúšku u organizácie , ktorú vykonávaním sokoliarskej skúšky poverila SPK v zmysle platného  Zákona o poľovníctve. Každý uchádzač pred vykonaním sokoliarskej skúšky musí absolvovať minimálne jednoročnú sokoliarsku prax u aktívneho, skúseného sokoliara, kde nadobudne praktické vedomosti v oblasti starostlivosti o pernaté dravce a sovy, ich výcviku, výrobe sokoliarskych pomôcok a lovu s dravcami . Pri podávaní  prihlášky za kandidáta sokoliarskeho klubu, ktorú uchádzač predkladá výboru klubu, musí písomne nahlásiť meno a priezvisko sokoliara, u ktorého bude vykonávať sokoliarsku prax a výbor klubu musí  tohto školiteľa schváliť.

 

 

II.

 

Vykonanie sokoliarskej skúšky zabezpečuje prostredníctvom SPK poverená poľovnícka  organizácia  Uchádzači podávajú písomné prihlášky (viď príloha č.1) na sokoliarsku skúšku poverenej poľovníckej organizácii do konca apríla. Skúška sa koná spravidla raz ročne. Poverená poľovnícka  organizácia môže v odôvodnených prípadoch usporiadať sokoliarsku skúšku i druhý krát v kalendárnom roku.

 

 

III.

 

Na základe prijatých prihlášok na skúšku poverená poľovnícka organizácia oznámi uchádzačom termín konania skúšku najmenej 30 dní vopred. Spolu s prihláškou je uchádzač povinný zaslať i potvrdenie o vykonaní minimálne jednoročnej sokoliarskej praxe u skúseného sokoliara a doklady o zaplatení príslušných poplatkov( členské na daný kalendárny rok a poplatok za sokoliarsku skúšku). O akceptovaní prihlášok rozhodne prezídium klubu. V prípade, že uchádzač nespĺňa podmienky na vykonanie sokoliarskej skúšky, nemôže byť na skúšku pripustený. O nepripustení na sokoliarsku skúšku musí prezídium klubu žiadateľa bezodkladne písomne upovedomiť s patričným odôvodnením nepripustenia a stanoviť lehotu na podanie odvolania. Ak uchádzač jednoznačne nespĺňa podmienky na pripustenie ku sokoliarskej skúške( napr. vek, prax, občianstvo SR a pod.), jeho odvolanie nemá odkladný účinok.   

 

IV.

 

Sokoliarska skúška je verejná. Skladá sa z praktickej a overovacej – teoretickej časti. Teoretická časť sokoliarskej skúšky pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť je vo forme testu. Uchádzači, ktorí ešte nie sú vyskúšaní, nemôžu byť prítomní na skúške iného uchádzača. Skúšobnej komisii predloží uchádzač základnú sokoliarsku výstroj ( sokoliarsku rukavicu, sokoliarsku tašku, záražec, vábitko, lekárničku, obratlík, pútka a dĺžec na jastraba lesného a obratlík, pútka a čipočku na sokolovitého dravca). Výstroj dravca s výnimkou obratlíka musí byť zhotovená uchádzačom. Uchádzač je skúšaný skúšobným komisárom pre každú skupinu  predmetov, prípadne za prítomnosti predsedu skúšobnej komisie. Predseda skúšobnej komisie do priebehu skúšky nezasahuje.

Sokoliarska skúška pozostáva z týchto skúšobných predmetov :

1. Sokoliarska zoológia a biológia, chov a odchov pernatých dravcov a sov, choroby pernatých dravcov a sov a ich liečenie

 

2.Výcvikové metódy a spôsoby lovu s pernatými dravcami, sokoliarska výstroj a pomôcky, využitie dravcov na biologickú ochranu, dodržiavanie sokoliarskych a poľovníckych zvykov a tradícií a používania sokoliarskeho názvoslovia

 

3. Zákonné predpisy v oblasti poľovníctva, veterinárnej starostlivosti, chovu zvierat a ochrany prírody týkajúce sa sokoliarstva a história sokoliarstva vo svete a na Slovensku.

 

Skúšobných komisárov pre sokoliarsku skúšku menuje na základe  návrhu sokoliarskej organizácie poverenej organizovaním sokoliarskej skúšky Kancelária SPK.

 

 

V.

 

Skúšobná komisia je štvorčlenná. Skladá sa z troch skúšobných komisárov a jedného predsedu. Skúšobných komisárov menuje z radov skúsených sokoliarov Kancelária  SPK na základe návrhu  sokoliarskej organizácie poverenej organizovaním sokoliarskej skúšky. Znalosti uchádzača zhodnotí skúšobný komisár s výsledkom prospel s vyznamenaním, prospel a neprospel.

Po skončení skúšky  na neverejnej porade zhodnotí skúšobná komisia výsledok skúšky. Uchádzač je ohodnotený „ prospel s vyznamenaním“, keď bol takto ohodnotený aspoň z dvoch premetov, „ neprospel“, keď bol takto ohodnotený z jedného predmetu. Ostatné sa hodnotí „ prospel“. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky je konečné. Dokladom o úspešnom vykonaní sokoliarskej skúšky je písomné vysvedčenie podpísané predsedom skúšobnej komisie a všetkými skúšobnými komisármi opatrené pečiatkou sokoliarskej organizácie a dátumom konania skúšky.

Ak neobstál uchádzač pri skúške, môže sokoliarsku skúšku opakovať v najbližšom riadnom termíne. O pripustení na skúšku musí znova podať písomnú žiadosť.

 

 

VI.

 

Za úspešné vykonanie sokoliarskej skúšky sa považuje i absolvovanie predmetu sokoliarstvo so známkou výborný, alebo chválitebný  na odborných stredných školách a po získaní   hodnotenia  A alebo B na vysokých školách na ktorých sa vyučuje predmet sokoliarstvo. Absolvovanie tohto predmetu sa zarátava do predpísanej sokoliarskej praxe.

 

 

VII.

 

Každý uchádzač hradí náklady spojené s vykonaním skúšky organizátorovi skúšky.

 

 

VIII.

 

Záväzný výklad skúšobného poriadku pre sokoliarsku skúšku vykonáva SPK, ktorá zároveň  vykonáva jeho zmeny a doplnky.

 

 

IX.

 

Skúšobný poriadok nadobúda platnosť schválením Prezídia SPK. Tým istým dňom stráca platnosť doterajší skúšobný poriadok.  

 

 

 

       Ing. Daniel Haraba                                                       Ing. Alojz Kaššák

        tajomník SKS pri SPK                                                prezident SKS pri SPK
platné od 18.3.2017