slideshow
slideshow
slideshow

 

Prezenčná listina spoločnej polovačky so skokoliarskymi dravcamiStrediskové lovySKS pri SPK, Sokoliarske stredisko Valaská si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 10.10.2020 v poľnom revíri Poľný Kesov. Loviť sa bude bažant zajac. Počet účastníkov je limitovaný na max. 10 osôb. Začiatok stretnutia bude o 9,00 hodine. Informácie o možnej účasti poskytne Martin Hahn na tel. 0903 597 831.SKS pri SPK sokoliarske stredisko Banská Bystrica si Vás dovoľuje pozvať na strediskove stretnutie sokoliarov ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2020 v Poľovnom revíri Skorusina Liesek na Orave. Loviť sa bude bažant, vyskytuje sa aj zajac, pri účasti orlov aj líška a srncia zver. Revír je vhodný pre všetky druhy dravcov. Počet účastníkov je limitovaný na max 24 osôb. Začiatok stretnutia bude o 9:30. Informácie o môžmej účasti Vám poskytne Marek Vilcinsky na tel.čísle 0905 931 607 alebo predseda strediska Martin Lupták na tel.čísle 0908 148 842SKS pri SPK, Sokoliarske stredisko pri Lesníckej fakulte, TU vo Zvolene si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 3 - 4. 10.2020 v poľovnom revíri PZ Mojmírovce.
Loviť sa bude bažant a zajac. Počet účastníkov je limitovaný na max. 10 osôb. Začiatok stretnutia bude o 9,00 hodine. Informácie o možnej účasti poskytne Ivan Janák na tel. 0907 759 510

 


 


 
Pozývame Vás na medzinárodné sokoliarske stretnutie ktoré sa uskutoční v dňoch 21.10.  až  25.10.2020.

Keďže stále platia obmedzenia vyvolané korona vírusom COVID-19 a ktoré môže konzílium ešte sprísniť, tak, že to bude mať vplyv na uskutočnenie sokoliarskeho stretnutia (obmedzenie účasti až zrušenie), tento rok sa záloha za stretnutie bude platiť vo výške 20 € a bude slúžiť na evidenciu prihlásených, lebo sa môže stať to, že bude zakázané ubytovanie v hoteloch a sokoliarske stretnutie bude prebiehať len formou, že sa ráno zídeme na nástupe a rozdelíme do loveckých skupín.
Bližšie informácie ktoré zverejní Úrad verejného zdravotníctva SR a budú mať vplyv na naše sokoliarske stretnutie budú zverejnené na našej internetovej stránke a budú posielané aj e-mailom.

V cene za sokoliarske stretnutie je zahrnuté len lovné a organizačné veci, ubytovanie a stravu si každý hradí samostatne na recepcii hotela.
Prihlásiť sa dá len elektronicky - záväznú prihlášku treba poslať e-mailom na: janasmehylova@gmail.com
Ako prihlásený sa bude evidovať len ten kto zaplatí zálohu 20 € na účet klubu. Podľa počtu prihlásených sa bude zabezpečovať počet revírov, preto je potrebné aby ste boli prihlásený a zaplatili zálohu.

 

tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001

BIC: KOMASK2X
záloha za stretnutie: 20,- €
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko

 

Meno :

 

Adresa :

 

Tel:

 

E-mail :

 

Dravec :

 

Pes:

 

Číslo poľovného lístka:

 

 Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu SKS pri SPK,
ktorá sa uskutoční 25. júla 2020 so začiatkom o 10 hod.
v priestoroch TU vo Zvolene (hlavná budova miestnosť B8)
.

Počas výročnej členskej schôdzi je potrebné dodržiavať opatrenia nariadené ÚVZ vrátane šachovitého sedenia a rúšok vo vnútorných priestoroch. V prípade nejakých ďalších opatrení z ústredného krízového štábu ohľadom zhromažďovania osôb Vás budeme informovať. 
 

Výročná členská schôdza SKS pri SPK, ktorá sa mala uskutočniť dňa 14.3.2020 je zrušenáO náhradnom termíne Vás budeme dopredu informovať
Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu sa prijímajú celoslovensky opatrenia medzi ktoré patrí aj uzavretie TU vo Zvolene, kde sme mali prenajatú aulu na organizovanie podujatí.

P
ozvánka na Výročnú členskú schôdzu SKS pri SPK

Výročná členská schôdza SKS pri SPK sa uskutoční dňa 14. marca 2020 v priestoroch TU vo Zvolene.
Členské na rok 2020 treba zaplatiť do 31.12.2019.
Členský poplatok na rok je stanovený na 25 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.
Členské na rok 2020 treba zaplatiť do 31.12.2019 (tzn., že do 31.12.2019 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).
Zvýšenie členského poplatku na 25 € bolo schválené uznesením výročnej členskej schôdzi SKS pri SPK konanej dňa 23.3.2019 vo Zvolene.V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade stráca členstvo v SKS pri SPK, a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie, kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 25 €.
Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.


Takže kto neuhradí členský príspevok 25 € do 31.12.2019 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2020 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 45 €.
Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradene z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2020: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001

BIC: KOMASK2X

Členské na rok 2019: 25,- €

Konštantný symbol: 0308

Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, členské 2020

Napr.: Daniel Haraba clenske 2020

Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska. Predsedovia sokoliarskych stredísk oznámia informáciu o platení členského príspevku na rok 2020 všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Člen ktorý nie je zaradený v žiadnom stredisku musí uhradiť členské na rok 2020 vo výške 35 €. Na zakladajúcej konferencii SKS pri SPK  bolo schválené uznesenie, že každý člen klubu požiada o zaradenie do niektorého strediska, ak nepožiada, zaplatí v danom roku zvýšené členské o 10 € oproti schválenému základnému členskému (25 €) tzn. členské na rok 2020 je 35 € u člena SKS pri SPK nezaradeného v stredisku.

Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.

 

 

Na základe schváleného uznesenia z výročnej členskej schôdzi SKS pri SPK, konanej dňa 23.3.2019 vo Zvolene, je každý poviný predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o absolvovaní poľovnej skúšky resp. k nahliadnutiu poľovný lístok.

V našich stanovách je v § 5 „Členstvo v SKS pri SPK“ pri riadnom členovi SKS pri SPK uvedené okrem iného aj to, že musí byť členom SPK.

Ak chcete aj v roku 2020 byť riadnymi členmi je potrebné, aby ste predložili požadované potvrdenie o absolvovaní poľovnej skúšky resp. k nahliadnutiu poľovný lístok.

Kto nepredloží k nahliadnutiu uvedené doklady do 31.12.2019 prestáva byť riadnym členom SKS pri SPK (zaniká mu členstvo v SKS pri SPK) a k 1.1.2020 prestáva byť riadnymi členom v zmysle bodu 1. § 5 platných stanov SKS pri SPK.

Toto platí aj v prípade, že zaplatíte členský príspevok na rok 2020.


Znovu získanie členstva SKS pri SPK je podmienené predložením potvrdenia o absolvovaní poľovnej skúšky resp. predložením poľovného lístka, znovu uhradenia zápisného a členského príspevku na príslušný rok a zároveň musí jeho obnovenie členstva schváliť prezídium SKS pri SPK (stanovy  § 6 Zánik členstva v SKS pri SPK, posledná veta).

 


 

Strediskové lovySKS pri SPK, Sokoliarske stredisko Sever si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2019 v poľovnom revíri PZ Abrahám.
Loviť sa bude bažant a zajac. Začiatok stretnutia bude o 9,00 hodine. Informácie o možnej účasti poskytne Alojz Kaššák na tel. 0905 803 107.SKS pri SPK, Sokoliarske stredisko Nitra si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2019 v poľovnom revíri PZ Mojmírovce.
Loviť sa bude bažant a zajac. Počet účastníkov je limitovaný na max. 10 osôb. Začiatok stretnutia bude o 8,30 hodine. Informácie o možnej účasti poskytne Denis Bubeník na tel. 0911 944 117.SKS pri SPK Sokoliarské stredisko Hont & Nógrád si Vás dovoluje pozvať na strediskové stretko sokoliarov, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 Vlčanoch okr.Šaľa. Loviť sa bude divý bažant. Info o možnej účasti poskytne Ján Koncz na tel.čísle 0908 896 084SKS pri SPK sokoliarské stredisko Rimavská Sobota si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční v dňoch 17., 18. a 19. 12. 2019. Loviť sa bude líška, srna, zajac.
Záujemci sa možu prihlásiť u Jaroslava Kanáta na telefónnom čísle 0948 773 793.

 SKS pri SPK sokoliarské stredisko Banská Bystrica si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 30.11.2019 v poľovnom revíri Skorušiná Liesek na Orave. Loviť sa bude bažant, vyskytuje sa aj zajac, pri účasti orlov líška a srnčia zver. Revír sa nachádza na náhornej plošine vhodný pre sokoly. Počet účastníkov je max. 20 osôb. Začiatok stretnutia bude o 10:00 hod. Informácie o možnej úťasti Vám poskytne Marek Vilčinský na telefónnom čísle 0905 931 607.SKS pri SPK, Sokoliarske stredisko pri Lesníckej fakulte, TU vo Zvolene si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 16.11.2019 v poľovnom revíri PZ Štefanovičová.
Loviť sa bude bažant a zajac. Počet účastníkov je limitovaný na max. 10 osôb. Začiatok stretnutia bude o 9,00 hodine. Informácie o možnej účasti poskytne Ivan Janák na tel. 0907 759 510.

 


Výročná členská schôdza SKS pri SPK sa uskutoční dňa 23. marca 2019 v priestoroch TU vo Zvolene.

Prezentácia zúčastnených začína od 900 hod.

Poprosil by som členov, ktorí platili členský príspevok na rok 2019 poštovou poukážkou, aby so sebou priniesli doklad o zaplatení a pre doplnenie údajov aj platný poľovnícky lístok.

V Stanovách Slovenského klubu sokoliarov pri SPK je v § 5 bode 1 uvedené, že riadnym členom SKS pri SPK sa môže stať občan SR, alebo fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR ktorý, úspešne absolvoval sokoliarsku skúšku, je členom SPK a spĺňa podmienky stanovené platnými právnymi predpismi upravujúcimi chov, rozmnožovanie a držbu pernatých dravcov a sov.

Z dôvodu dodržiavania stanov je potrebné aby Tí z Vás ktorí do teraz nenahlásili číslo poľovného lístka resp. nepredložili fotokópiu potvrdenia o absolvovaní skúšky z poľovníctva urobili čím skôr lebo im bude pozastavené členstvo v zmysle §6 bod 1. písm. c).

 Členské na rok 2019 treba zaplatiť do 31.12.2018.

Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.
Členské na rok 2019 treba zaplatiť do 31.12.2018 (tzn., že do 31.12.2018 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade stráca členstvo v SKS pri SPK, a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie, kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.
Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2018 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2019 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradene z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2019: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC: KOMASK2X
Členské na rok 2019: 20,- €
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, členské 2019
Napr.: Daniel Haraba clenske 2019
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska. Predsedovia sokoliarskych stredísk oznámia informáciu o platení členského príspevku na rok 2019 všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Člen ktorý nie je zaradený v žiadnom stredisku musí uhradiť členské na rok 2019 vo výške 30 €. Na zakladajúcej konferencii SKS pri SPK  bolo schválené uznesenie, že každý člen klubu požiada o zaradenie do niektorého strediska, ak nepožiada, zaplatí v danom roku zvýšené členské o 10 € oproti schválenému základnému členskému (20 €) tzn. členské na rok 2019 je 30€ u člena SKS pri SPK nezaradeného v stredisku.

Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.

Aktualizácia členov a činnosti sokoliarskych stredísk k 31.12.2018

S ohľadom na skutočnosť, že sme od roku 2014 neaktualizovali počet zaradených členov v jednotlivých strediskách, že niektoré strediská nevykazujú činnosť a stratili opodstatnenosť, prezídium sa  na poslednom zasadaní uznieslo urobiť revíziu funkčných stredísk a zaradených členov do stredísk.

Dôvody na založenie a funkčnosť sokoliarskych stredísk:

1. Na zakladajúcej konferencii SKS pri SPK  bolo schválené uznesenie že každý člen klubu požiada o zaradenie do niektorého strediska, ak nepožiada, zaplatí v danom roku zvýšené členské o 10 € oproti schválenému základnému členskému( 20 €). Pri výbere členského na rok 2019  by sa mala posudzovať aj skutočnosť či je člen zaradený v stredisku k 31.12.2018 alebo nie, aj toto by malo byť motiváciou pre zaradenie a prácu členov v strediskách.

2. V stanovách máme schválené, že stredisko môže vzniknúť tam kde sú aktívni aspoň 3 členovia klubu. K1.8.2018 evidujeme  celkom 24 stredísk, niektoré sú však pravdepodobne nefunkčné.

3. Zvyšujúci sa počet naších členov ( cca 300 riadnych členov a 100 kandidátov) zvyšuje aj nároky na prenos informácií z členov prezídia k jednotlivým členom, tu je optimálna schéma : člen prezídia – predseda strediska – člen.

4. Príprava kandidátov na skúšky- predseda strediska by mal zaradiť kandidáta na prax ku skúsenému sokoliarovi a mať dohľad nad touto praxou, ktorú potvrdí alebo nepotvrdí k žiadosti   na sokoliarsku skúšku .

5.Organizovanie spoločných akcií- lovy, strediskové sokoliarske stretnutia, stretnutia s rodinnými príslušníkmi, spoločný výcvik dravcov a pod.

6. Člen môže požiadať o zaradenie do strediska  telefonicky, písomne, alebo mailovou poštou a to u vedúceho strediska ( zoznam vedúcich stredísk je na našej webovej stránke). Člen SKS pri SPK môže byť zaradený aj do viacerých stredísk.

Doporučujeme  preto aby súčasní vedúci stredísk prípadne oslovili ešte nezaradených členov stredísk zo svojho okolia a ponúkli im zaradenie do strediska, a tiež žiadame vedúcich stredísk o doručenie aktuálneho zoznamu členov  jednotlivých stredísk k 31.12.2018 tajomníkovi klubu Ing. Danielovi Harabovi.

Upozorňujeme tiež na úhradu členského na rok 2019 do 31.12.2018 a to v sume 20 € u člena SKS pri SPK zaradeného v niektorom stredisku, resp. 30€ u člena SKS pri SPK nezaradeného v stredisku.

Upozorňujeme tiež na povinnosť zahlásiť tajomníkovi klubu počty a druhy  držaných dravcov k 31.12.2018 u jednotlivých členov klubu.


 
SKS pri SPK Sokoliarské stredisko Hont & Nógrád si Vás dovoluje pozvať na strediskové stretko sokoliarov,ktoré sa uskutoční 1.12.2018 Vlčanoch okres Šala.

Loviť sa bude divý bažan zo zo sokolmi. Počet účastníkov je limitovaný na max. 10 osôb a divákov bez sokola 20 osôb. Info o možnej účasti poskytne Ján Koncz na tel. čísle 0908 896 084.
 


 
SKS pri SPK, Sokoliarske stredisko Banská Bystrica si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 1.12.2018.

 Stretnutie sa uskutoční v polovnom revíri Skorúpiná Liesek na Orave. Loviť sa bude bažant a v prípade účasti orlov na stretnutí aj líška a srnčia zver (srna, srnča). Počet účastníkov je limitovaný na max. 20 osob. Informacie o možnej účasti poskytne Marek Vilcinsky na tel. čísle 0905 931 607.
 


 
SKS pri SPK, Sokoliarske stredisko Valaská si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 8.12.2018.

Loviť sa bude bažant. Počet účastníkov je limitovaný na max. 10 osôb. Začiatok stretnutia bude o 9,00 hodine. Informácie o možnej účasti poskytne Martin Hahn na tel. 0903 597 831.


 
SKS pri SPK, Sokoliarske stredisko pri Lesníckej fakulte, TU vo Zvolene si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 13.10.2018 v poľovnom revíri PZ Mojmírovce.

Loviť sa bude bažant a zajac. Počet účastníkov je limitovaný na max. 10 osôb. Začiatok stretnutia bude o 9,00 hodine. Občerstvenie si hradí účastník, poplatok za revír hradí SKS pri SPK. Informácie o možnej účasti na tel. 0918 688 833.


 
SKS pri SPK, Stredisko Záhorie si Vás dovoľuje pozvať na strediskové stretnutie sokoliarov, ktoré sa uskutoční 7.10.2018 v poľovnom revíri PZ Sokol Nové Osady pri Veľkých Úľanoch.

 

Loviť sa bude jarabica a bažant, preto je doporučená účasť hlavne sokolov prípadne jastrabov a herisov. Počet účastníkov je limitovaný na max.10 osôb.Začiatok stretnutia bude o 10,00 hodine pri poľovníckom dome v Nových Osadách. Občerstvenie si hradí účastník, poplatok za revír hradí SKS pri SPK.Potvrďte prosím účasť na tel. 0918 334 817


 


Medzinárodné sokoliarske stretnutie v roku 2018 sa uskutoční v termíne 17. 10. 2018 – 21. 10 2018

ubytovanie: Hotel Kaskády, Únovce 504,   924 01  Galanta

Prihlásiť sa dá len elektronicky  - záväznú prihlášku treba poslať e-mailom na: janasmehylova@gmail.com

Záväzné zarezervovanie na stretnutie bude až po zaúčtovaní zálohy na účet klubu, zároveň každý prihlásený účastník musí uviesť do prihlášky na stretnutie aj číslo poľovného lístka.

 

Meno :

 

Adresa :

 

Tel:

 

E-mail :

 

Dravec :

 

Pes:

 

Číslo poľovného lístka:

 

Ubytovanie zarezervovať:

Áno   -    Nie Dávam Vám na vedomie zaujímavý odkaz

Prírodovedný fotograf, člen Klubu poľovníckej literatúry, pri Slovenskom poľovníckom zväze, vydáva tento rok už 29. publikáciu o živočíchoch našej fauny. Pre rok 2018 pripravil veľmi exkluzívnu, odbornú a poučnú publikáciu pod názvom JEDOVATÉ ZVIERATÁ. "Je to kniha, ktorá mi dala, zo všetkých kníh, najviac zabrať.", hovorí autor, Ivan Kňaze z Hradišťa. Preto sa veľmi usiluje, aby kniha vyšla. Preto aj Vás milí sokoliari nadšenci našej prírody, poľovníctva a živočíchov žiada o pomocnú ruku. K jej vydaniu pomôže každý z Vás, ak si knihu už teraz objedná na tento email: knaze.foto@gmail.com, cena knihy je len 12.- Euro.

Knižku Vám potom pošle priamo vydavateľstvo Matice Slovenskej z Martina na vašu adresu na dobierku a to pred Vianocami 2018. Budete mať zároveň darček pod stromček, možná aj pre svojich blízkych.

Autor Vám vopred srdečne ďakuje.

 Ivan Kňaze, prírodovedný fotograf, spisovateľ prírodovednej literatúry
Konferencia SKS pri SPK
sa uskutočnila dňa 24. marca 2018 v priestoroch TU vo Zvolene.

 
 


 

Členské na rok 2018 treba zaplatiť do 31.12.2017.
Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.
Členské na rok 2018 treba zaplatiť do 31.12.2017 (tzn., že do 31.12.2017 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade stráca členstvo v SKS pri SPK, a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie, kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.
Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2017 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2018 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradene z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2017: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC: KOMASK2X
Členské na rok 2017: 20,- €
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, členské 2018
Napr.: Daniel Haraba clenske 2018
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska. Predsedovia sokoliarskych stredísk oznámia informáciu o platení členského príspevku na rok 2017 všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.
SOKOLNICKÁ BURZA MILOTICE - 22.7.2017 (Státní zámek - Milotice u Kyjova)

Srdečně Vás zveme na sokolnickou burzu, pořádanou dne 22.7. 2017 na Státním zámku v Miloticích. Burza začíná v 10:00 hodin, pro prodejce bude areál přístupný od osmi hodin.


 

Konferencia SKS pri SPK sa uskutočnila dňa 18. marca 2017 v priestoroch TU vo Zvolene.

Na konferencii SKS pr SPK sa konali volľby členov Prezídia, Dozornej rady,  Poradného orgánu SKS pri SPK a Disciplinárnej komisie.

 

Za členov Prezídia SKS pri SPK boli zvolení nasledovní členovia:

prezident :                                                              Ing. Alojz Kaššák

viceprezident pre vnútorné vzťahy :                           Ing. Miroslav Mozola

viceprezident pre zahraničné vzťahy a delegát IAF :    MVDr. Ladislav Molnár

tajomník :                                                                Ing. Daniel Haraba

hospodár :                                                               JUDr. Jana Šmehýlová

poradca chovu :                                                        Miroslav Micenko

osvetár :                                                                  Mgr. Pavol Michal

člen výboru pre veterinárnu problematiku :                  MVDr. Peter Blaško

 

Do dozornej rady SKS pri SPZ boli zvolení nasledovní členovia :

predseda :        Ing. Ján Hrušecký

člen :                Ing. Ján Kebísek

člen :                JUDr. Jozef Ingr

   

Za predsedu poradného orgánu bol zvolený:               RNDr. Michal Kozák

Za členov poradného orgánu boli zvolený: MVDr. Monika Krajčovičová, Jaroslav Kanát ml., Ing. Peter Križan, Ľubomír Engler st., Ivan Janák, Mário Németh, Ing. Ivan Maroši, MVDr. Jakub Krišlo, Dalibor Lang, Miroslav Lichý, Martin Hahn, Ivan Mala, Rastislav Pavlík, Miloš Vachút.

Za členov Disciplinárnej komisie boli zvolený:

Predseda:   Ing. Miroslav Valaštík
Člen:          Jaroslav Kanát
Člen:          Lenka Michalovičová
Člen:          Ing. Viktor Zubaj

 

Konferenciou bola schválené opätovné podanie návrhu na zaradenie sokoliarstva na "Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Konferenciou bola schválená zmena Stanov SKS pri SPK a zmena Skúšobného poriadku.

Konferenciou bol prijatý za mimoriadneho člena  - Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

 
Členské na rok 2017 treba zaplatiť do 31.12.2016.

Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.
Členské na rok 2017 treba zaplatiť do 31.12.2016 (tzn., že do 31.12.2016 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade stráca členstvo v SKS pri SPK, a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie, kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.
Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2016 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2017 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradene z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2017: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC: KOMASK2X
Členské na rok 2017: 20,- €
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, členské 2017
Napr.: Daniel Haraba clenske 2017
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska. Predsedovia sokoliarskych stredísk oznámia informáciu o platení členského príspevku na rok 2017 všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.


 
Od 19.10.2016 do 23. 10. 2016 sa v areáli kúpaliska Horné Saliby uskutočnilo „Medzinárodné sokoliarske stretnutie Horné Saliby (Diakovce)“ 

 


Od 12. do 19.11.2016 sa uskutoční "International Falconry Meet Ireland" ktorý organizuje The Irish Hawking klub pri príležitosti 47. výročia  zasadnutia Medzinárodnej asociácie sokoliarstva a ochranu dravcov (IAF)

 

http://www.internationalfalconrymeetireland.com/

program stretnutia
Výročná členská schôdza Slovenského klubu sokoliarov pri SPK sa uskutočnila dňa 23. apríla 2016 v priestoroch TU vo Zvolene s nasledovným programom:

 1. Zahájenie a schválenie programu

2. Voľba mandátovej komisie

3. Voľba návrhovej komisie

4. Voľba overovateľov zápisnice a uznesenia

5. Udelenie vyznamenaní pri príležitosti 45 výročia vzniku SKS pri SPZ

6. Správa prezidenta klubu za rok 2015

7. Správa predsedu dozornej rady

8. Správa finančného hospodára

9. Správa tajomníka

10. Správa delegáta IAF

11. Správa poradcu chovu

12. Správa osvetára

13. Príprava medzinárodného sokoliarskeho stretnutia 2016

14. Prestávka

15. Veterinárna inštruktáž - prvá pomoc pre dravce (MVDr. Monika Krajčovičová)

16. Rôzne

17. Diskusia

18. Schválenie uznesenia

19. ZáverVšeobecné zásady k predvádzaniu sokoliarskych dravcov odporúčané SKS pri SPK
 - platné podmienky a odporúčania pre všetkých členov Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktoré musia dodržiavať pri predvádzaní resp. inom vystavovaní dravých vtákov a sov na verejnosti, schválené na Výročnej členskej schôdzi vo Zvolene dňa 7.3.2015.

 

 


 

Zaplatenie členského poplatku na rok 2016 je potrebné urobiť do 31.12.2015

Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a je nutné ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.

Členské na rok 2016 treba zaplatiť do 31.12.2015 (tzn. do 31.12.2015 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11:00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade  stráca členstvo v SKS pri SPK,  a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie,  kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK. Pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné, ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že pre tento rok nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK, bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.

Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2015 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2016 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, prípadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradené z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

  

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2015: 6619545001/5600 Prima banka

tvar IBAN:    SK32 5600 0000 0066 1954 5001

BIC:             KOMASK2X

 

Členské na rok 2016: 20,- €

Konštantný symbol: 0308

Do správy pre príjemcu treba uviesť:  meno a priezvisko, členské 2016

Napr.: Daniel Haraba clenske 2016

Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

 
Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

 
Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska a zároveň informáciu o platení členského príspevku na rok 2016 oznámia predsedovia stredísk všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.


 
Informácie pre kandidátov

ROK 2016

Termín školenia kandidátov v roku 2016 bude 24.9.2016 a kandidáti budú informovaný e-mailom.

Sokoliarska skúška  - termín a miesto konania bude kandidátom oznámené e-mailom.

Bližšie informácie Mgr. Pavol Michal t.č.: 0905 258847

 

Kandidát, ktorý príde na sokoliarsku skúšku si musí priniesť: jednotné tlačivo, ktoré slúži pre kandidátov ako písomná prihláška na sokoliarsku skúšku a zaznačenie absolvovania kandidátskej praxe, absolvovania školenia kandidátov a absolvovania sokoliarskeho stretnutia.

Zároveň musí priniesť aj fotografiu, výstroj na dravca a výstroj sokoliara a a poľovný lístok resp. vysvedčenie o poľovnej skúške.

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok 20 € + 20 € za skúšku.

Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

 

Najlepšie je to  platiť cez internet banking, aby to bolo v prípade potreby ľahko identifikovateľné. Nezabudnite do správy pre príjemcu uviesť vaše celé meno a slovo skúška 2015.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK: 6619545001/5600 Prima banka

tvar IBAN:    SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC:             KOMASK2X
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť:  meno a priezvisko, skúška 2016
Napr.: Daniel Haraba skúška 2015
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.
 

 


 

 

Poprosil by som členov, aby za účelom výmeny sokoliarskych preukazov doručili buď tajomníkovi klubu alebo ekonómke klubu prostredníctvom predsedu sokoliarskeho strediska 1 fotografiu rozmeroch 3x3,5 cm (zo zadnej strany napísané meno tlačeným písmom).

 

 


 

Ozvalo sa nám laboratórium na Slovensku s akreditáciou národnej autority SNAS a medzinárodnej organizácie ICAR pre testovanie rodičovstva zvierat a zároveň člen svetovej organizácie ISAG, ktoré robí DNA testy zvierat.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí na link:  http://pssr.sk/ac/lg_zaklinf.aspxVýročná členská schôdza Slovenského klubu sokoliarov pri SPK sa uskutočnila dňa 7. marca 2015 v priestoroch TU vo Zvolene s nasledovnými závermi:

Chovatelia môžu používať svoje krúžky, keďže na Slovensku v súčasnosti nie je výrobca ani distribútor krúžkov s licenciou.

Členovia klubu hlasovali a schválili:

-     Schválenie materiálu „Všeobecné zásady k predvádzaniu sokoliarskych dravcov odporúčané Slovenským klubom sokoliarov pri SPK“.

-     Schválenie materiálu „Minimálne požiadavky na držbu sokoliarskych dravcov a sov v zajatí“.

-     Výšku poplatkov na rok 2015, a to konkrétne: zápisné 20,- € členské 20,- € sokoliarska skúška 20,- €.

-     Možnosť uznania kandidátskej praxi vykonanej u sokoliarov v Čechách.

-     O návrhu menovať Ladislava Feketeho za skúšobného komisára.

-     O uložení účtovných dokladov súvisiacich s medzinárodným stretnutím sokoliarov v roku 2010 a 2011 spojených so zasadnutím IAF na Slovensku u Tomáša Krivjanského. Časť dokladov súvisiacich s vyššie menovanou akciou a doklady o hospodárení klubu od 16.4.2012 u finančného hospodára klubu Mgr. Jany Šmehýlovej.

 


 

 

  • Dňa 14.6.2014 sa uskutočnila Sokoliarska skúška s priestoroch Strednej odbornej lesníckej školy v Banskej Štiavnici, ktorej sa zúčastnili desiati kandidáti. Všetci kandidáti sokoliarsku skúšku úspešne absolvovali.

 

  • Do Art súťaže o najlepšiu fotografiu alebo umelecké dielo so sokoliarskou tematikou sa zapojilo 10 záujemcov. Členovia výboru a poradného orgánu jednotlivé prihlásené diela obodovali a vybrali dvoch víťazov, ktorí pocestujú v dňoch 7. - 14. decembra 2014 na Medzinárodní sokoliarsky festival do Spojených Arabských Emirátov. Je to Ivan Maľa (fotografia) a Ľubo Málek (kresba). Ak by mal niekto záujem tiež isť na Medzinárodný sokoliarsky festival do Spojených arabských emirátov súkromne (budú pravdepodobne zvýhodnené letenky a ubytovanie v púšti v stanoch za darmo) treba sa nakontaktovať na Mira Ostrihoňa (tel.č.: 0907/069 876), ktorý Vám upresní podrobnosti.

 

   

Z ustanovujúcej členskej schôdze SKS pri SPK konanej dňa 6.4.2013 o 10:00 hod. vo Zvolene vyplýva:       

  • Za členov Prezídia SKS pri SPK boli zvolení nasledovní členovia:

            prezident :                                                                        Ing. Alojz Kaššák

            viceprezident pre vnútorné vzťahy :                               Branislav Szmek

            viceprezident pre zahraničné vzťahy a delegát IAF :     MVDr. Ladislav Molnár

            tajomník :                                                                          Ing. Daniel Haraba

            finančný hospodár :                                                         Mgr. Jana Šmehýlová 

            poradca chovu :                                                               Miroslav Micenko

            osvetár :                                                                            Mgr. Pavol Michal

            člen výboru pre veterinárnu problematiku :                       MVDr. Peter Blaško

 

  • Do dozornej rady SKS pri SPZ boli zvolení nasledovní členovia :

          predseda :                                                                        Ing. Ján Hrušecký

          člen :                                                                                  Ing. Miroslav Mozoľa

          člen :                                                                                  Ing. Miroslav Ostrihoň

 

  • Za členov poradného orgánu boli zvolení nasledovní členovia:

            Ing. Viktor Zubaj, Ing. Ján Pilát, Ing. Ján Kebísek, Jozef Tomík, Ľubomír Engler, Igor Takáč,

            Ing. Ivan Maroši, Jaroslav Kanát, Ing. Štefan Petrikovič, Ing. Peter Križan.

 

  • Za skúšobných komisárov pre sokoliarsku skúšku boli zvolení nasledovní členovia:

            Ing. Alojz Kaššák, Ing. Miroslav Ostrihoň, MVDr. Ladislav Molnár, Ing. Ivan Maroši,

           Miroslav Micenko, Mgr. Pavol Michal, MVDr. Ján Greguš, Ľubomír Engler, Štefan Azari,

           Ing. Štefan Petrikovič, Ing. Ján Hrušecký, Ing. Ján Kebísek, MVDr. Peter Blaško,

            Mgr. Jana Šmehýlová, Jozef Tomík, Ing. Daniel Haraba, Ing. Miroslav Mozola

 

  • Za členov legislatívnej komisie boli zvolení nasledovní členoviaí:

              Branislav Szmek, Igor Takáč, Ľubomír Engler

 

  • Ustanovujúca členská schôdza sa zaoberala činnosťou sokoliarskych stredísk.

     Bolo rozhodnuté, že každý člen má povinnosť sa zaregistrovať do sokoliarskeho strediska do 1. 12. 2013. V prípade nezaregistrovania bude členovi zvýšené členské o 10 €. (štatút členstva v sokoliarskom stredisku je určený Stanovami SKS pri SPK).

     Možnosť zaregistrovať nové sokoliarske stredisko na základe písomnej žiadosti môžu členovia do 30. 6. 2013 (štatút sokoliarskeho strediska je určený Stanovami SKS pri SPK).

     Zároveň bolo schválené neplatenie členského pre sokoliarov nad 65 rokov a pre sokoliarov ZŤP. Túto informáciu musia oznámiť písomne jednotliví členovia tajomníkovi klubu.

V prílohe Vám posielam pozvánku na „Medzinárodné sokoliarske stretnutie 17. 10. 2018 – 21. 10 2018“ , ubytovanie: Hotel Kaskády, Únovce 504,   924 01  Galanta

Prihlásiť sa dá len elektronicky  - záväznú prihlášku treba poslať e-mailom na: janasmehylova@gmail.com

Záväzné zarezervovanie na stretnutie bude až po zaúčtovaní zálohy na účet klubu, zároveň každý prihlásený účastník musí uviesť do prihlášky na stretnutie aj číslo poľovného lístka.

 

 

Meno :

 

Adresa :

 

Tel:

 

E-mail :

 

Dravec :

 

Pes:

 

Číslo poľovného lístka:

 

Ubytovanie zarezervovať:

Áno   -    Nie