slideshow
slideshow
slideshow

 Členské na rok 2018 treba zaplatiť do 31.12.2017.
Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.
Členské na rok 2018 treba zaplatiť do 31.12.2017 (tzn., že do 31.12.2017 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade stráca členstvo v SKS pri SPK, a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie, kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.
Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2017 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2018 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradene z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2017: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC: KOMASK2X
Členské na rok 2017: 20,- €
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, členské 2018
Napr.: Daniel Haraba clenske 2018
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska. Predsedovia sokoliarskych stredísk oznámia informáciu o platení členského príspevku na rok 2017 všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.
SOKOLNICKÁ BURZA MILOTICE - 22.7.2017 (Státní zámek - Milotice u Kyjova)

Srdečně Vás zveme na sokolnickou burzu, pořádanou dne 22.7. 2017 na Státním zámku v Miloticích. Burza začíná v 10:00 hodin, pro prodejce bude areál přístupný od osmi hodin.


 

Konferencia SKS pri SPK sa uskutočnila dňa 18. marca 2017 v priestoroch TU vo Zvolene.

Na konferencii SKS pr SPK sa konali volľby členov Prezídia, Dozornej rady,  Poradného orgánu SKS pri SPK a Disciplinárnej komisie.

 

Za členov Prezídia SKS pri SPK boli zvolení nasledovní členovia:

prezident :                                                              Ing. Alojz Kaššák

viceprezident pre vnútorné vzťahy :                           Ing. Miroslav Mozola

viceprezident pre zahraničné vzťahy a delegát IAF :    MVDr. Ladislav Molnár

tajomník :                                                                Ing. Daniel Haraba

hospodár :                                                               JUDr. Jana Šmehýlová

poradca chovu :                                                        Miroslav Micenko

osvetár :                                                                  Mgr. Pavol Michal

člen výboru pre veterinárnu problematiku :                  MVDr. Peter Blaško

 

Do dozornej rady SKS pri SPZ boli zvolení nasledovní členovia :

predseda :        Ing. Ján Hrušecký

člen :                Ing. Ján Kebísek

člen :                JUDr. Jozef Ingr

   

Za predsedu poradného orgánu bol zvolený:               RNDr. Michal Kozák

Za členov poradného orgánu boli zvolený: MVDr. Monika Krajčovičová, Jaroslav Kanát ml., Ing. Peter Križan, Ľubomír Engler st., Ivan Janák, Mário Németh, Ing. Ivan Maroši, MVDr. Jakub Krišlo, Dalibor Lang, Miroslav Lichý, Martin Hahn, Ivan Mala, Rastislav Pavlík, Miloš Vachút.

Za členov Disciplinárnej komisie boli zvolený:

Predseda:   Ing. Miroslav Valaštík

Člen:          Jaroslav Kanát

Člen:          Lenka Michalovičová

 

Konferenciou bola schválené opätovné podanie návrhu na zaradenie sokoliarstva na "Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Konferenciou bola schválená zmena Stanov SKS pri SPK a zmena Skúšobného poriadku.

Konferenciou bol prijatý za mimoriadneho člena  - Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

 
Členské na rok 2017 treba zaplatiť do 31.12.2016.

Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.
Členské na rok 2017 treba zaplatiť do 31.12.2016 (tzn., že do 31.12.2016 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade stráca členstvo v SKS pri SPK, a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie, kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.
Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2016 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2017 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradene z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2017: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC: KOMASK2X
Členské na rok 2017: 20,- €
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, členské 2017
Napr.: Daniel Haraba clenske 2017
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska. Predsedovia sokoliarskych stredísk oznámia informáciu o platení členského príspevku na rok 2017 všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.


 
Od 19.10.2016 do 23. 10. 2016 sa v areáli kúpaliska Horné Saliby uskutočnilo „Medzinárodné sokoliarske stretnutie Horné Saliby (Diakovce)“ 

 


Od 12. do 19.11.2016 sa uskutoční "International Falconry Meet Ireland" ktorý organizuje The Irish Hawking klub pri príležitosti 47. výročia  zasadnutia Medzinárodnej asociácie sokoliarstva a ochranu dravcov (IAF)

 

http://www.internationalfalconrymeetireland.com/

program stretnutia
Výročná členská schôdza Slovenského klubu sokoliarov pri SPK sa uskutočnila dňa 23. apríla 2016 v priestoroch TU vo Zvolene s nasledovným programom:

 1. Zahájenie a schválenie programu

2. Voľba mandátovej komisie

3. Voľba návrhovej komisie

4. Voľba overovateľov zápisnice a uznesenia

5. Udelenie vyznamenaní pri príležitosti 45 výročia vzniku SKS pri SPZ

6. Správa prezidenta klubu za rok 2015

7. Správa predsedu dozornej rady

8. Správa finančného hospodára

9. Správa tajomníka

10. Správa delegáta IAF

11. Správa poradcu chovu

12. Správa osvetára

13. Príprava medzinárodného sokoliarskeho stretnutia 2016

14. Prestávka

15. Veterinárna inštruktáž - prvá pomoc pre dravce (MVDr. Monika Krajčovičová)

16. Rôzne

17. Diskusia

18. Schválenie uznesenia

19. ZáverVšeobecné zásady k predvádzaniu sokoliarskych dravcov odporúčané SKS pri SPK
 - platné podmienky a odporúčania pre všetkých členov Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktoré musia dodržiavať pri predvádzaní resp. inom vystavovaní dravých vtákov a sov na verejnosti, schválené na Výročnej členskej schôdzi vo Zvolene dňa 7.3.2015.

 

 


 

Zaplatenie členského poplatku na rok 2016 je potrebné urobiť do 31.12.2015

Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a je nutné ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.

Členské na rok 2016 treba zaplatiť do 31.12.2015 (tzn. do 31.12.2015 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11:00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade  stráca členstvo v SKS pri SPK,  a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie,  kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK. Pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné, ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že pre tento rok nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK, bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.

Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2015 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2016 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, prípadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradené z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

  

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2015: 6619545001/5600 Prima banka

tvar IBAN:    SK32 5600 0000 0066 1954 5001

BIC:             KOMASK2X

 

Členské na rok 2016: 20,- €

Konštantný symbol: 0308

Do správy pre príjemcu treba uviesť:  meno a priezvisko, členské 2016

Napr.: Daniel Haraba clenske 2016

Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

 
Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

 
Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska a zároveň informáciu o platení členského príspevku na rok 2016 oznámia predsedovia stredísk všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.


 
Informácie pre kandidátov

ROK 2016

Termín školenia kandidátov v roku 2016 bude 24.9.2016 a kandidáti budú informovaný e-mailom.

Sokoliarska skúška  - termín a miesto konania bude kandidátom oznámené e-mailom.

Bližšie informácie Mgr. Pavol Michal t.č.: 0905 258847

 

Kandidát, ktorý príde na sokoliarsku skúšku si musí priniesť: jednotné tlačivo, ktoré slúži pre kandidátov ako písomná prihláška na sokoliarsku skúšku a zaznačenie absolvovania kandidátskej praxe, absolvovania školenia kandidátov a absolvovania sokoliarskeho stretnutia.

Zároveň musí priniesť aj fotografiu, výstroj na dravca a výstroj sokoliara a a poľovný lístok resp. vysvedčenie o poľovnej skúške.

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok 20 € + 20 € za skúšku.

Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

 

Najlepšie je to  platiť cez internet banking, aby to bolo v prípade potreby ľahko identifikovateľné. Nezabudnite do správy pre príjemcu uviesť vaše celé meno a slovo skúška 2015.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK: 6619545001/5600 Prima banka

tvar IBAN:    SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC:             KOMASK2X
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť:  meno a priezvisko, skúška 2016
Napr.: Daniel Haraba skúška 2015
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.
 

 


 

 

Poprosil by som členov, aby za účelom výmeny sokoliarskych preukazov doručili buď tajomníkovi klubu alebo ekonómke klubu prostredníctvom predsedu sokoliarskeho strediska 1 fotografiu rozmeroch 3x3,5 cm (zo zadnej strany napísané meno tlačeným písmom).

 

 


 

Ozvalo sa nám laboratórium na Slovensku s akreditáciou národnej autority SNAS a medzinárodnej organizácie ICAR pre testovanie rodičovstva zvierat a zároveň člen svetovej organizácie ISAG, ktoré robí DNA testy zvierat.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí na link:  http://pssr.sk/ac/lg_zaklinf.aspxVýročná členská schôdza Slovenského klubu sokoliarov pri SPK sa uskutočnila dňa 7. marca 2015 v priestoroch TU vo Zvolene s nasledovnými závermi:

Chovatelia môžu používať svoje krúžky, keďže na Slovensku v súčasnosti nie je výrobca ani distribútor krúžkov s licenciou.

Členovia klubu hlasovali a schválili:

-     Schválenie materiálu „Všeobecné zásady k predvádzaniu sokoliarskych dravcov odporúčané Slovenským klubom sokoliarov pri SPK“.

-     Schválenie materiálu „Minimálne požiadavky na držbu sokoliarskych dravcov a sov v zajatí“.

-     Výšku poplatkov na rok 2015, a to konkrétne: zápisné 20,- € členské 20,- € sokoliarska skúška 20,- €.

-     Možnosť uznania kandidátskej praxi vykonanej u sokoliarov v Čechách.

-     O návrhu menovať Ladislava Feketeho za skúšobného komisára.

-     O uložení účtovných dokladov súvisiacich s medzinárodným stretnutím sokoliarov v roku 2010 a 2011 spojených so zasadnutím IAF na Slovensku u Tomáša Krivjanského. Časť dokladov súvisiacich s vyššie menovanou akciou a doklady o hospodárení klubu od 16.4.2012 u finančného hospodára klubu Mgr. Jany Šmehýlovej.

 


 

 

  • Dňa 14.6.2014 sa uskutočnila Sokoliarska skúška s priestoroch Strednej odbornej lesníckej školy v Banskej Štiavnici, ktorej sa zúčastnili desiati kandidáti. Všetci kandidáti sokoliarsku skúšku úspešne absolvovali.

 

  • Do Art súťaže o najlepšiu fotografiu alebo umelecké dielo so sokoliarskou tematikou sa zapojilo 10 záujemcov. Členovia výboru a poradného orgánu jednotlivé prihlásené diela obodovali a vybrali dvoch víťazov, ktorí pocestujú v dňoch 7. - 14. decembra 2014 na Medzinárodní sokoliarsky festival do Spojených Arabských Emirátov. Je to Ivan Maľa (fotografia) a Ľubo Málek (kresba). Ak by mal niekto záujem tiež isť na Medzinárodný sokoliarsky festival do Spojených arabských emirátov súkromne (budú pravdepodobne zvýhodnené letenky a ubytovanie v púšti v stanoch za darmo) treba sa nakontaktovať na Mira Ostrihoňa (tel.č.: 0907/069 876), ktorý Vám upresní podrobnosti.

 

   

Z ustanovujúcej členskej schôdze SKS pri SPK konanej dňa 6.4.2013 o 10:00 hod. vo Zvolene vyplýva:       

  • Za členov Prezídia SKS pri SPK boli zvolení nasledovní členovia:

            prezident :                                                                        Ing. Alojz Kaššák

            viceprezident pre vnútorné vzťahy :                               Branislav Szmek

            viceprezident pre zahraničné vzťahy a delegát IAF :     MVDr. Ladislav Molnár

            tajomník :                                                                          Ing. Daniel Haraba

            finančný hospodár :                                                         Mgr. Jana Šmehýlová 

            poradca chovu :                                                               Miroslav Micenko

            osvetár :                                                                            Mgr. Pavol Michal

            člen výboru pre veterinárnu problematiku :                       MVDr. Peter Blaško

 

  • Do dozornej rady SKS pri SPZ boli zvolení nasledovní členovia :

          predseda :                                                                        Ing. Ján Hrušecký

          člen :                                                                                  Ing. Miroslav Mozoľa

          člen :                                                                                  Ing. Miroslav Ostrihoň

 

  • Za členov poradného orgánu boli zvolení nasledovní členovia:

            Ing. Viktor Zubaj, Ing. Ján Pilát, Ing. Ján Kebísek, Jozef Tomík, Ľubomír Engler, Igor Takáč,

            Ing. Ivan Maroši, Jaroslav Kanát, Ing. Štefan Petrikovič, Ing. Peter Križan.

 

  • Za skúšobných komisárov pre sokoliarsku skúšku boli zvolení nasledovní členovia:

            Ing. Alojz Kaššák, Ing. Miroslav Ostrihoň, MVDr. Ladislav Molnár, Ing. Ivan Maroši,

           Miroslav Micenko, Mgr. Pavol Michal, MVDr. Ján Greguš, Ľubomír Engler, Štefan Azari,

           Ing. Štefan Petrikovič, Ing. Ján Hrušecký, Ing. Ján Kebísek, MVDr. Peter Blaško,

            Mgr. Jana Šmehýlová, Jozef Tomík, Ing. Daniel Haraba, Ing. Miroslav Mozola

 

  • Za členov legislatívnej komisie boli zvolení nasledovní členoviaí:

              Branislav Szmek, Igor Takáč, Ľubomír Engler

 

  • Ustanovujúca členská schôdza sa zaoberala činnosťou sokoliarskych stredísk.

     Bolo rozhodnuté, že každý člen má povinnosť sa zaregistrovať do sokoliarskeho strediska do 1. 12. 2013. V prípade nezaregistrovania bude členovi zvýšené členské o 10 €. (štatút členstva v sokoliarskom stredisku je určený Stanovami SKS pri SPK).

     Možnosť zaregistrovať nové sokoliarske stredisko na základe písomnej žiadosti môžu členovia do 30. 6. 2013 (štatút sokoliarskeho strediska je určený Stanovami SKS pri SPK).

     Zároveň bolo schválené neplatenie členského pre sokoliarov nad 65 rokov a pre sokoliarov ZŤP. Túto informáciu musia oznámiť písomne jednotliví členovia tajomníkovi klubu.