slideshow
slideshow
slideshow

Členské na rok 2016 treba zaplatiť do 31.12.2015.

 

 

Členský poplatok na rok je stanovený na 20 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci.

 

Členské na rok 2016 treba zaplatiť do 31.12.2015 (tzn. do 31.12.2015 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu).

 

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu je povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade  stráca členstvo v SKS pri SPK,  a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie,  kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 20 €.

 

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že pre tento rok nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a  bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.

 

Takže kto neuhradí členský príspevok 20 € do 31.12.2015 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2016 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 40 €.

 

Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradene z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

 

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2015: 6619545001/5600 Prima banka

tvar IBAN:    SK32 5600 0000 0066 1954 5001

BIC:             KOMASK2X

 

Členské na rok 2015: 20,- €

Konštantný symbol: 0308

Do správy pre príjemcu treba uviesť:  meno a priezvisko, členské 2016

Napr.: Daniel Haraba clenske 2016

Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

 

 

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: daniel.haraba@gmail.com

 

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska a zároveň informáciu o platení členského príspevku na rok 2016 oznámia predsedovia stredísk všetkým členom strediska aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Zoznam stredísk s kontaktmi na jednotlivých predsedov nájdete na internetovej stránke klubu www.sokoliari.sk v sekcii Sokoliarske strediská.